VỐN CHỦ SỞ HỮU TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

*

Từ vựng về vốn chủ sở hữu – giờ đồng hồ anh trong bảng bằng vận kế toán (P4)

Vốn chủ thiết lập chiếm vai trò quan trọng trong vận động sản xuất marketing của doanh nghiệp. Tùy vào mô hình doanh nghiệp nhưng có xác suất vốn chủ download so cùng với nợ buộc phải trả khác nhau. Nhìn chung, những tài khoản thể hiện nguồn chi phí trong công ty lớn bao gồm:

VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES 411 – nguồn chi phí kinh doanh: Working capital  4111 – Vốn đầu tư của công ty sở hữu: Paid-in capital  4112 – Thặng dư vốn cp (Công ty cổ phần): Share premium 4118 – Vốn khác: Other capital  412 – Chênh lệch reviews lại tài sản: Differences upon asset revaluation  413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái: Foreign exchange differences  4131 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái review lại thời điểm cuối năm tài chính: Foreign exchange differences revaluation at the kết thúc fiscal year  4132 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái vào giai đoạn đầu tư chi tiêu XDCB: Foreign exchange differences in period capital construction investment 414 – Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển: Investment & development funds 415 – Quỹ dự phòng tài chính: Financial reserve funds  418 – những quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu: Other funds  419 – cp quỹ: Stock funds 421 – Lợi nhuận chưa phân phối: Undistributed earnings 4211 – lợi nhuận chưa cung cấp năm trước:Previous year undistributed earnings 4212 – lợi nhuận chưa trưng bày năm nay: This year undistributed earnings  431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Bonus and welfare funds 4311 – Quỹ khen thưởng: Bonus fund 4312 – Quỹ phúc lợi: Welfare fund  4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Welfare fund used to acquire fixed assets  441 – nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng (áp dụng mang đến DNNN): Construction investment fund 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp (Dùng cho các công ty, tổng công ty): Budget resources 4611 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước: Precious year budget resources 4612 – Nguồn kinh phí sự nghiệp trong năm này : This year budget resources  466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ: Budget resources used to acquire fixed assets 

Các khoản mục giúp hiện ra và trở nên tân tiến tài khoản các loại 4 của doanh nghiệp đều được trình diễn và miêu tả rõ trong Vốn chủ sở hữu – tiếng anh trong bảng bằng phẳng kế toán (P4). mỗi tài khoản đều phải sở hữu cách sử dụng và xem xét riêng mà bạn cần tìm hiểu và lưu ý.

Nếu bạn có nhu cầu khám phá thêm những từ điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán, hãy tầm nã cập: http://aroma.vn/tieng-anh-ke-toan/. Aroma còn rất nhiều tài liệu hay và chân thành và ý nghĩa muốn reviews cùng các bạn!