THỰC HIỆN PHÉP TÍNH LỚP 6

     

Bài tập Toán lớp 6: sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính giúp các em học viên lớp 6 thế thật chắc kiến thức và kỹ năng lý thuyết, cùng các dạng bài xích tập áp dụng có lời giải kèm theo. Qua đó, những em dễ dàng so sánh tác dụng ngay sau thời điểm làm bài.

Bạn đang xem: Thực hiện phép tính lớp 6

Năm học tập 2022 - 2023, khối lớp 6 vẫn học theo 3 bộ sách mới là: Chân trời sáng tạo, Kết nối trí thức với cuộc sống và Cánh diều, ở bộ sách nào cũng đều phải có dạng bài Thứ tự thực hiện các phép toán, nên các em có thể áp dụng cho tất cả 3 cỗ sách. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của vincitysdaimo.com:


Toán 6: sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tính

Các dạng toán Thứ tự tiến hành các phép tính

Lý thuyết sản phẩm công nghệ tự tiến hành các phép tính

1. Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc:

- nếu phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta triển khai phép tính theo đồ vật tự tự trái lịch sự phải.

- ví như phép tính gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy vượt trước, rồi cho nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy vượt → nhân và phân tách → cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo thiết bị tự:

( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự triển khai các phép tính

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng máy tự tiến hành phép tính

Ví dụ:

a)

*

b)

*


Dạng 2: tìm kiếm x

Phương pháp: hiểu rõ mối tình dục giữa các số hạng trong một tổng, các thừa số vào một tích,...

Ví dụ: kiếm tìm x biết

*

Ta có:

*

Bài tập máy tự tiến hành các phép tính (Có đáp án)

Bài toán 1: triển khai phép tính.


a. 5 . 22– 18 : 32

c. 17 . 85 + 15 . 17 – 120

e) 75 – ( 3.52– 4.23)

g) 150 + 50 : 5 - 2.32


b) 23 . 17 – 23 . 14

d) đôi mươi – < 30 – (5 – 1)2>

f) 2.52+ 3: 710 – 54: 33

h) 5.32– 32 : 42


Đáp án:

a) 5 . 22 – 18 : 32 = 5.4 – 18 : 9 = 20 – 2 = 18

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 = 17. (85 + 15) – 120 = 17.100 – 120 = 170 – 120 = 50

c) 23 . 17 – 23 . 14 = 23.(17 - 14) = 23.3 = 8.3 = 24

d) đôi mươi – < 30 – (5 – 1)2 > = 20 – <30 – 42> = trăng tròn – <30 – 16> = 20 – 14 = 6

e) 32

f) 47

g) 142

h) 43

Bài toán 2: tiến hành phép tính.


a. 27 . 75 + 25 . 27 – 150

c. 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1

e. 15 – 25 . 8 : (100 . 2)


b. 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

d. 18 : 3 +182 + 3.(51 : 17)

f. 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8


Đáp án:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 = 221 – 16 + 2 = 207

d) 197 e) 14 f) 285

Bài toán 3:

Thực hiện tại phép tính:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50
c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7f) 32.

Xem thêm: Top 15 Bài Văn Tả Con Mèo Lớp 4 Ngắn, Dễ Hiểu, Tả Con Mèo Nhà Em Đạt Điểm 10, 9 (28 Mẫu)

<(52 – 3) : 11> – 24 + 2.103
g) (62007 – 62006) : 62006h) (52001- 52000) : 52000
i) (72005 + 72004) : 72004j) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
k) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)l) <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25

Đáp án:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 = 8 – 5 + 12.4 = 8 – 5 + 48 = 51


b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50 = 5<(85 – 5) : 8 + 90> – 50

= 5<(80 : 8 + 90> – 50 = 5<10 + 90> – 50 = 5.100 – 50 = 500 – 50 = 450

c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100 = 2.<(7 – 3) : 22 + 99> – 100

= 2.<4 : 22 + 99> – 100 = 2.<4 : 4 + 99> – 100 = 2.<1 + 99> – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 = 25 + 5.16 – 3.25 = 32 + 5.16 – 3.32 = 32 + 80 – 96 = 16

e) 40 f) 2002 g) 5 f) 4

i) 8 j) 0 k) 0 l) 82

Bài toán 4:

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45b) 12 + (5 + x) = 20
c) 130 – (100 + x) = 25d) 175 + (30 – x) = 200
e) 5(x + 12) + 22 = 92f) 95 – 5(x + 2) = 45
g) 10 + 2x = 45 : 43h) 14x + 54 = 82
i) 15x – 133 = 17j) 155 – 10(x + 1) = 55
k) 6(x + 23) + 40 = 100l) 22.(x + 32) – 5 = 55

Đáp án:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

5.(x - 3) = 70 – 45

5.(x - 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

b) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = 20 – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

c) 130 – (100 + x) = 25

100 + x = 130 – 25

100 + x = 105

x = 105 – 100 = 5

d) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

e) x = 2 f) x = 8 g) x = 3 h) x = 2

i) x = 10 j) x = 9 k) x = 2 l) x = 6

Bài toán 5:

Tìm x, biết:

a) 5.22 + (x + 3) = 52b) 23 + (x – 32) = 53 - 43
c) 4(x – 5) – 23 = 24.3d) 5(x + 7) – 10 = 23.5
e) 72 – 7(13 – x) = 14f) 5x – 52 = 10
g) 9x – 2.32 = 34h) 10x + 22.5 = 102
i) 125 – 5(4 + x) = 15j) 26 + (5 + x) = 34

Đáp án:

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

20 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 20

x + 3 = 5

x = 5 – 3 = 2

b) 23 + (x – 32) = 53 - 43

8 + (x – 9) = 125 – 64

8 + (x – 9) = 61

x – 9 = 61 – 8

x – 9 = 53

x = 53 + 9 = 62

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3

4(x – 5) – 8 = 16.3

4(x – 5) – 8 = 48

4(x – 5) = 48 + 8

4(x – 5) = 56

x – 5 = 56 : 4

x – 5 = 14

x = 14 + 5 = 19

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

5(x + 7) – 10 = 8.5

5(x + 7) – 10 = 40

5(x + 7) = 40 + 10

5(x + 7) = 50

x + 7 = 50 : 5

x + 7 = 10

x = 10 – 7

x = 3

e) x = 8 f) x = 7 g) x = 11

h) x = 8 i) x = 18 j) x = 12

Bài toán 6:  tra cứu x, biết.


a) 15 : (x + 2) = 3

b) trăng tròn : (1 + x) = 2

c) 240 : (x – 5) = 22.52– 20

d) 96 - 3(x + 1) = 42


e) 5(x + 35) = 515

f) 12x - 33 = 32. 33

g) 541 + (218 - x) = 73

h) 1230 : 3(x - 20) = 10


e) x = 68 f) x = 23 g) x = 250 h) x = 61

Bài toán 7: Thực hiện nay phép tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150;

b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3

e) 500 – 5<409 – (2³.3 – 21)²> - 1724

Đáp án:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27.(75 + 25) – 150 = 27.10 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>= 142 - <50 - 23.(10 - 5)>= 142 - <50 - 23.5>

= 142 - <50 - 23.5> = 142 - <50 - 8.5> = 142 – <50 – 40> = 142 – 10 = 132

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + (5. 9 – 42)> – 14

= 375 : 32 – < 4 + (45 – 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + 3> – 14

=375 : 32 – 7 – 14 = 375 : 25 – 14 = 15 – 14 = 1

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3 = 210 : <16 + 3.(6 + 3. 4)> – 3

= 210 : <16 + 3.(6 + 12)> – 3 = 210 : <16 + 3.18> – 3

= 210 : <16 + 54> – 3 = 210 : 70 – 3 = 3 – 3 = 0

e) 224

Bài toán 8: Thực hiện tại phép tính.

a) 80 - (4.52 - 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 - 12017

c) 125 - 2.

Xem thêm: Một Mét Khối Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông, Just A Moment

<56 - 48 : (15 - 7)>

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448 : <119 -(23 -6)>

f) <36.4 - 4.(82 - 7.11)2 : 4 - 20160

g) 303 - 3.<655 - (18 : 2 + 1).43+ 5> : 100

Đáp án:

a) 4 b) 56 c) 25 d) 2480

e) 24 f) 118 g) 243

Bài toán 9: Tìm x, biết:

a) 48 - 3(x + 5) = 24b) 2x+1 - 2x = 32
c) (15 + x) : 3 = 315 : 312d) 250 - 10(24 - 3x) : 15 = 244
e) 4x + 18 : 2 = 13f) 2x - đôi mươi = 35 : 33
g) 525.5x-1 = 525h) x - 48 : 16 = 37

Đáp án:

a) x = 3

b) x = 5

c) x = 66

d) x = 5

e) x = 1

f) x = 5

g) x = 1

h) x = 40

Bài toán 10: Tìm x, biết:

a) <(8x - 12) : 4> . 33 = 36b) 41 - 2x+1 = 9
c) 32x-4 - x0 = 8d) 65 - 4x+2 = 20140
e) 120 + 2.(8x - 17) = 214f) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
g) 30 - <4(x - 2) + 15> = 3h) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

Đáp án: