Số dư đầu kỳ tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ kế toán tiếng anh học lập bctc ở đâu tốt nhất ở HN

Tiếng Anh chuyên ngành là trong những điều kiện đặc trưng để đáp ứng nhu cầu mừng đón kiến thức chuyên ngành trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu mang tính chất chuyên môn cao. Tuy nhiên, việc dạy và học giờ Anh chăm ngành bây chừ còn không hề ít bất cập.

Thực hành giờ anh kế toán

AAO giúp cho bạn học tiếng anh chăm ngành kế toán kiểm toán nhanh hiệu quả tích kiệm được thời hạn tối đa bằng vẻ ngoài học online. Với cách thức vừa học thực hành ngay giúp bạn học mặt khác tiếng anh chăm ngành và nghiệp vụ kế toán kiểm toán nhanh chóng. học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu

I.


Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ tiếng anh là gì


Xem thêm: "Bố Đơn Thân" Hồ Việt Trung: Dành Trọn Tình Cảm Cho Con Gái Đến Năm 18 Tuổi Rồi Mới Nghĩ Đến Hạnh Phúc Riêng

Một vài thuật ngữ trong tiếng anh siêng ngành kế toán:

Capture /ˈkæp.tʃɚ/ ráng được, giành được, chỉ chiếm được Issue of shares /ˈɪs.juː əv ʃer/ vạc hành cổ phần Opening entries: các bút toán khởi đầu doanh nghiệp Complexity /kəmˈpleksət̬i/ sự phức hợp Business entity concept /ˈbɪz.nɪs ˈent̬ət̬i ˈˈkɑːnsept/ phương pháp doanh nghiệp là 1 thực thể Horizontal accounts /ˌhɔːrɪˈzɑːnt̬əl əˈkaʊnt/ báo cáo quyết toán dạng văn bản T Disposal of fixed assets /dɪˈspəʊzəl əv fɪkst ˈæsɪt/ Thanh lý tài sản cố định học xuất nhập vào Working capital /ˈwərking ˈkæpɪt̬əl/ Vốn lưu động (hoạt động) Money measurement concept /ˈˈmʌni ˈˈmeʒ.ə.mənt ˈkɑːnsept/ phép tắc thước đo chi phí tệ Accomplish /əˈkɑːmplɪʃ/ hoàn thành, đạt tới mức mục đích gì Carrying cost /ˈkering kɑːst/ chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho Process cost system /ˈprɑːses kɑːst ˈsɪs.təm/ hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn technology Liquidity /lɪˈkwɪdɪti/ tài năng thanh toán bằng tiền phương diện (tính lỏng/ tính thanh khoản) Causes of depreciation: những nguyên vị tính khấu hao Historical cost /hɪˈstɔːrɪkəl kɑːst/ Giá cội Cash flow statement /kæʃ floʊ ˈsteɪt.mənt/ Bảng phân tích lưu chuyển khoản qua ngân hàng mặt Commission errors /kəˈmɪʃ.ən ˈer.ɚ/ Lỗi ghi nhầm tài khoản giao dịch thanh toán Output in equivalent units /ˈaʊt.pʊt in ɪˈkwɪv.əl.ənt ˈjuː.nɪt/ lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương Oversubscription of shares : Đăng ký cp vượt nút Straight line method/streɪt laɪn ˈmeθ.əd/ phương thức đường trực tiếp Process cost system /ˈprɑː.ses kɑːst ˈsɪs.təm/ khối hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ Compensating errors /ˈkɑːm.pən.seɪting ˈer.ɚ/ Lỗi từ bỏ triệt tiêu Intangible assets /ɪnˈtæn.dʒɪ.bl̩ ˈæsɪt/ gia sản vô hình Noncumulative preference share /non-ˈkjuː.mjʊ.lət̬ɪv ˈpref.ər.əns ʃer/ cổ phần ưu đãi ko tích lũy Imprest systems/ˈɪmprest ˈsɪs.təm/ cơ chế tạm ứng Direct costs /dɪˈrekt kɑːst/ túi tiền trực tiếp Reducing balance method /rɪˈduːs ˈbæl.əns ˈmeθ.əd/ cách thức giảm dần dần Conversion costs /kənˈvɜː.ʃən kɑːst/ chi tiêu chế phát triển thành Debit note /ˈdeb.ɪt noʊt/ Giấy báo nợ Cost object /kɑːst ˈɑːb.dʒɪkt/ Đối tượng tính giá thành Appropriation of profit /əˌproʊ.priˈeɪ.ʃən əv ˈprɑː.fɪt/ triển lẵm lợi nhuận Consistency /kənˈsɪs.tən.si/ Nguyên tắc đồng nhất Provision discounts /prəˈvɪʒ.ən fɔːr ˈdɪs.kaʊnt/ dự phòng chiết khấu tieng-anh-ke-toan-1

II. Những công thức trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán: học tập xuất nhập khẩu sinh hoạt hà nội

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá chỉ vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là chủ yếu) Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold Income tax expense = Income tax rate x PBIT Profit after tax = PBIT – Income tax expense Gross profit = Sales – cost of goods sold Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề nghị trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả vào đầu kỳ + những khoản chiết khấu cảm nhận + những khoản chi phí nợ trả mang đến nhà cung cấp + bù trừ thân nợ nên thu với nợ nên trả. Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá chỉ trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế Annual depreciation = Cost of assetsresidual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng). Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production costClosing Work in progress học xuất nhập khẩu ở đâu

III. Những ký hiệu viết tắt trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles IAS: International Accounting Standards IFRS: International Financial Reporting Standards IASC: International Accounting Standards Committee EBIT: earning before interest and tax EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization COGS: cost of goods sold FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước từ

Nguồn tham khảo: kế toán tài chính Lê Ánh
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sẩy Thai, Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Dưỡng Sức Sau Sảy Thai

*
Điều kiện để học lớp kế toán trưởng theo quyết định 199
*
Giáo trình kế toán phát hành
*
QUYẾT ĐỊNH 959/QĐ – BHXH – lưu Ý đặc biệt quan trọng
*
Hướng dẫn lập report tài thiết yếu theo từng chỉ tiêu