PHẢN ỨNG QUANG HỢP TẠO TINH BỘT

     

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất khủng Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 11

Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim nhiều loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 10

Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim các loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim một số loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 8

Trắc nghiệm kim chỉ nan Kim nhiều loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, Nhôm - Phần 7


Chọn số đông câu đúng trong những câu sau :

(1) Xenlulozơ ko phản ứng với Cu(OH)2 tuy nhiên tan được trong dung dịch (OH)2.

Bạn đang xem: Phản ứng quang hợp tạo tinh bột

(2) Glucozơ được hotline là con đường mía.

(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni nhận được poliancol.

(4) Glucozơ được điều chế bằng phương pháp thủy phân tinh bột nhờ vào xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) dung dịch saccarozơ không tồn tại phản ứng tráng Ag, không bị oxi hóa bởi vì nước brom, minh chứng phân tử saccarozơ không có nhóm –CHO.

(6) Mantozơ thuộc loại đisaccarit tất cả tính oxi hóa cùng tính khử.

(7) Tinh bột là tất cả hổn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ với amilopectin.


chọn B: 6nCO2 + 5nH2O →(C6H10O5)n + 6nO2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Tinh bột được sinh sản thành trong cây cỏ nhờ làm phản ứng quang quẻ hợp, khí CO2 chiếm phần 0,03% thể tích ko khí. ý muốn có 50 gam tinh bột thì số lít không gian (đktc) cần dùng để cung ứng CO2 đến phản ứng quang phù hợp là:

A.138266,7 lít.

Xem thêm: Con Lắc Đơn Trong Thang Máy, Chu Kỳ Con Lắc Đơn Treo Thang Máy

B.140268,5 lít.

C.150200,6 lít.

D.160268,5 lít.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:138266,7 lít.

6nCO2 + 6nH2O

*

(C6H10O5)n + nO2

44.6n 162n (gam)

81,48 50 (gam)


*

=
*

.22,4 = 41,48 (lít)
*

VKK =
*

.41,48 =138266,7 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - chất hóa học 12 có giải thuật - 60 phút - Đề số 1

Làm bài


chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài xích thi.Chất thuộc loại đisaccarit là ?

Cho những phản ứng sau:

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2OH
HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O (1)

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH
HOCH2-(CHOH)4-COONa + Cu2O + 3H2O (2)

HOCH2-(CHOH)4-CHO + H2
HOCH2-(CHOH)4-CH2OH (3)

HOCH2-(CHOH)4-CHO
2C2H5OH + 2CO2 (4)

Hai làm phản ứng nào sau đây để phát hiện nay glucozơ nội địa tiểu bạn bị dịch đái dỡ đường?

Câu nào sau đây không đúng?

Thể tích hỗn hợp HNO 3 63 % (D = 1,52 g/ml) đề xuất dùng để công dụng với lượng dư

xenlulozơ chế tác 297 gam xenlulozơ trinitrat là ?

Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic cùng cho tổng thể khí CO2 sinh ra phản vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men là:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Trong các loại hợp hóa học sau, một số loại nào có thành phần nguyên tố chất hóa học khác với hồ hết chất còn lại?

Tinh bột, xenlulozo, saccarozo, mantozo đều có khả năng phản ứng

Lên men trọn vẹn m gam glucozơ thành ancol etylic. Cục bộ khí CO2 xuất hiện trong quy trình này được hấp thụ hết vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 90% thì quý hiếm của m là:

Thuỷ phân m gam tinh bột, thành phầm thu được mang lên men để cung cấp ancol etylic. Toàn thể khí CO2 sinh ra đến qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của mỗi quá trình thuỷ phân với lên men phần đông đạt 80% thì quý giá m là:

Câu nào dưới đây không đúng khi nói tới xenlulozơ:

Tại một nhà máy rượu, cứ 10 tấn tinh bột sẽ chế tạo được 1,5 tấn ancol etylic. Công suất của cả quá trình điều chế là:

Chất nào dưới đây phản ứng được với cả Na, Cu(OH)2/NaOH và AgNO3/NH3?

Tinh bột được chế tạo ra thành trong cây cỏ nhờ bội phản ứng quang quẻ hợp, khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. ước ao có 50 gam tinh bột thì số lít không gian (đktc) đề nghị dùng để cung ứng CO2 mang lại phản ứng quang vừa lòng là:


Dãy các chất có link α-1,4-glicozit là:

Cho m gam glucozơ và fructozơ chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo thành 43,2 gam Ag. Cũng m gam các thành phần hỗn hợp này tác dụng vừa không còn với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ cùng fructozơ trong tất cả hổn hợp này lần lượt là:

Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường xung quanh axit (vừa đủ) ta thu được hỗn hợp M. Mang lại AgNO3 vào NH3 vào dung dịch M cùng đun nhẹ, trọng lượng bạc nhận được là:

Khối lượng saccarozơ cần để trộn 500 ml dung dịch 1M là:

Tinh bột cùng xenlulozơ khác nhau ở:

Thuốc thử duy nhất dùng làm phân biệt bốn dung dịch riêng lẻ không nhãn cất glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol là:

Thuốc test nào trong số thuốc thử bên dưới đây dùng để làm nhận biết được toàn bộ các hỗn hợp trong hàng sau: glucozơ, glixerol, fomanđehit, propan-1-ol:

Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ ?

Saccarozơ với glucozơ có điểm lưu ý giống nhau là:

Saccarozơ bao gồm thể công dụng được với chất nào sau đây?

(1) H2/Ni, t°

(2) Cu(OH)2

(3) OH

(4) CH3COOH (H2SO4 đặc).

Để chứng minh trong phân tử của glucozo có không ít nhóm hidroxyl, fan ta mang lại dung dịch glucozo làm phản ứng với

Để phân biệt các dung dịch hiếm hoi gồm: Tinh bột, saccarozơ, glucozơ, bạn ta sử dụng một thuốc test nào dưới đây?

Điểm như là nhau thân glucozơ và xenlulozơ là:

Thủy phân a mol mantozơ trong môi trường axit (H = 75%) rồi cho sản phẩm (sau lúc trung

hòa) tiến hành phản ứng tráng gương được b mol Ag. Mối liên hệ giữa a và b là:

Có bốn chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm một hóa học nào sau đây để nhấn biết?

Thủy phân trọn vẹn 17,1 gam saccarozơ, thành phầm sinh ra cho tác dụng với lượng dư đồng (II) hiđroxit trong hỗn hợp xút nóng. Cân nặng kết tủa đồng (I) oxit thu được khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

Cho sơ đồ đưa hóa: glucozo-> X-> Y-> CH3COOH. X,Y là

Những chất nào trong dãy dưới đây đều tham gia phản ứng thuỷ phân?


Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam hỗn hợp saccarozơ 30% trong môi trường xung quanh axit vô sinh loãng làm cho nóng thu được dung dịch X. Th-nc dung dịch X rồi cho công dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, nấu nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Hai chất trong đó đều sở hữu phản ứng tráng tệ bạc và phản nghịch ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là:

Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ thứ sau:

Glucozơ → ancol etylic → buta -1,3- đien → cao su đặc buna.

Xem thêm: Loi Bai Hat Đội Ca ) - Lời Bài Hát Đội Ca, Karaoke, Nhạc Mp3 Và Link Tải

Hiệu suất của quy trình điều chế là 75%, mong mỏi thu được 32,4 kg cao su thiên nhiên buna thì khối lượng glucozơ cần

dùng là:

Dãy gồm những dung dịch đều công dụng với Cu(OH)2 chế tạo dung dịch xanh lam

Chọn câu đúng trong số câu sau?

Đun rét dd đựng 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO 3 /NH 3 thì lượng Ag về tối đa thu

đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Quý giá m là ?

Điền cụm từ tương thích vào khoảng không ……trong câu dưới đây : Saccarozơ và

mantozơ tất cả thành phần phân tử giống nhau , nhưng cấu trúc phân tử khác nhau nên là

……….của nhau

Cho 27 gam X (chứa C, H, O) có thể công dụng vừa không còn với 34,8 gam Ag2O trong hỗn hợp NH3. Thể tích O2 đề nghị để đốt cháy thiết yếu lượng hợp hóa học này bằng thể tích CO2 tạo thành. Những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:

Một số câu hỏi khác rất có thể bạn quan liêu tâm.Tìm toàn bộ các giá trị của thông số
sao đến đồ thị hàm số
không có tiệm cận đứng.