Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ngâm một lá lim loại có khối lượng 50g trong hỗn hợp HCl mang lại khi có 336ml khí H2 ĐKTC bay ra thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1.68%. Sắt kẽm kim loại đó là

A. Mg

B.Fe

C.Al

D.Ba

Giải ví dụ ra giúp mình với luôn luôn nha ♡♡♡


*

Gọi KL cần tìm là R

2R+ 2aHCl -> 2RCla + aH2

mgiảm=50.1,68%=0,84(g)

nH2=0,015(mol)

Theo PTHH ta có:

nR=(dfrac2a)nH2=(dfrac0,03aleft(mol ight))

MR=0,84:(dfrac0,03a=28a)

Với a=2 thì M=56(t/m)

=>M là Fe


*

Đặt kim loại cần tìm kiếm là X, tất cả hóa trị n

Khối lượng sắt kẽm kim loại giảm 1,68% → mX bội nghịch ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A. Zn.

Bạn đang xem: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g

B. Fe.

C. Al.

D. Ni.


Đáp án B.

Khối lượng kim loại phản ứng là 

*

Số mol H2 là 

*

2M + 2n HCl → 2MCl2 + nH2

Số mol của M là:

*

→ n = 2, M = 56 → M: Fe


Đặt kim loại cần search là X, bao gồm hóa trị n

Khối lượng kim loại giảm 1,68% → mX phản nghịch ứng = 50.1,68% = 0,84 gam

PTHH: 2X+ 2nHCl → 2XCln + nH2

Ta có: nX = (2/n).nH2 ⇔ (0,84/X) = (0,015.2/n)

 ⇔ X = 28n 

Vậy X là Fe

B nha


gâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Sắt kẽm kim loại đó là 

A. Zn. B. Fe.

C. Al. D. Ni.


Chọn Đáp án B

Gọi n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R buộc phải tìm

Ta gồm : $n_H_2 =dfrac3361000.22,4 = 0,015(mol) ; m_R phản ứng = 50.1,68\% = 0,84(gam)$$2R + 2nHCl o 2RCl_n + nH_2$

Theo PTHH : 

$n_H_2 = dfrac2nn_H_2 = dfrac0,03n(mol)$$Rightarrow dfrac0,03n.R = 0,84$$Rightarrow R = 28n$

Với n = 2 thì R = 56(Fe)$


Khối lượng kim loại phản ứng là:

*

Số mol H2 là:

*

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

*

⇒ M = 28n ⇒ n = 2, M = 56 ⇒ M: Fe

Chọn B


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn. B.Fe.

C.Al. D.Ni.

 


Đáp án B.

Gọi sắt kẽm kim loại R bao gồm hóa trị n, ta tất cả :

2R + 2nHCl -> 2RCln + nH2.

Ta tất cả Tuyển Tập Các Công Thức Tính Từ Thông Cực Đại, Cực Tiểu Kèm Ví Dụ


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì cân nặng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68% đối với ban đầu. Sắt kẽm kim loại đó là A.

A. Zn.

B. Fe.

C. Ni.

D. Al.


Ngâm một lá kim loại có trọng lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. Kim loại đó là

A. Zn.

B. Fe.

Xem thêm: Review Rượu Vang Đà Lạt Có Tốt Không Nên Lạm Dụng, Uống Rượu Vang Có Tác Dụng Gì Không

C. Ni.

D. Al


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy khối lượng kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:

A. Mg 

B. Al 

C. Fe 

D. Zn


Đáp án C

mKL giảm = 50.1,68% = 0,84g = mKL phản nghịch ứng

nH2 = 0,336: 22,4 = 0,015 mol

Gọi sắt kẽm kim loại cần kiếm tìm là M tất cả hóa trị n

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

=> nM = 2/n.nH2 = 0,03/n mol

=> milimet = 0,84: (0,03/n) = 28n

Với n = 2 => mm = 56 g/mol (Fe)


2.Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml khí H2 đktc thì thấy cân nặng kim loại giảm 1,68%. Sắt kẽm kim loại đó là:


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có cân nặng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khoản thời gian thu được 336 ml H 2 (đktc) thì trọng lượng lá kim loại giảm 1,68%. Xác minh kim loại đã dùng

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Al


Ngâm một lá kim loại X có trọng lượng 32 gam trong hỗn hợp HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% đối với ban đầu. X là sắt kẽm kim loại nào trong những kim nhiều loại sau?