LỰC ĐÀN HỒI VÀ LỰC HỒI PHỤC

     
*
Câu 1:
Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa cùng với phương trình: x = 10cos(πt) (cm). Lực phục sinh (lực kéo về) cực đại công dụng lên vậtA. 1 N. B. 4 N. C. 10 N. D. π N.

Bạn đang xem: Lực đàn hồi và lực hồi phục


$left. matrix m = 1kg hfill cr omega = pi left( rad over s ight) hfill cr A = 10left( cm ight) = 0,1left( m ight) hfill cr ight} o F_hpmax = momega ^2A = 1left( N ight)$
Câu 2:
Một lò xo vơi đầu trên gắn gắng định, đầu dưới gắn thêm vật nhỏ tuổi m. Lựa chọn trục Ox thẳng đứng, nơi bắt đầu O ở chỗ cân bằng của vật. Vật giao động điều hoà trên Ox cùng với phương trình x=10cos(10t)(cm), rước g =10m/s$^2$, khi vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo gồm độ mập làA. 0. B. 1,8 N. C. 1 N. D. 10 N.
$$omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 10 ight)^2 = 0,1left( m ight) = 10left( cm ight) = A o F_min = 0$$
Câu 3:
Một lò xo bao gồm k = 20N/m treo thẳng đứng, gắn vào lò xo một đồ dùng có khối lượng m=200g. Tự vị trí cân nặng bằng, chuyển vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Rước g = 10m/s$^2$. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của lực phục hồi và lực bọn hồi làA. 1 N, 2 N. B. 2 N, 3 N. C. 2 N, 5 N. D. 1 N, 3N.
$eqalign Delta ell - Delta ell _0 ight o F_hpmax = momega ^2x = 0left( N ight)$
Câu 5:
Một nhỏ lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng có vật nặng trĩu m = 200g, lò xo bao gồm độ cứng k = 200N/m. Vật xê dịch điều hòa với biên độ A = 2cm. Rước g = 10m/s2. Lực đàn hồi rất tiểu và cực lớn của lò xo trong quy trình dao độngA. 2 N cùng 6 N. B. 0 N với 6 N. C. 1 N cùng 4 N. D. 0 N cùng 4 N.
$Delta ell _0 = mg over k = 0,2.10 over 200 = 0,01left( m ight) = 1left( cm ight) F_min = 0 hfill cr F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = 200.left( 0,01 + 0,02 ight) = 6left( N ight) hfill cr} ight.$
Câu 6:
Con rung lắc lò xo treo trực tiếp đứng, lốc xoáy có trọng lượng không đáng kể. Hòn bi đang tại đoạn cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương trực tiếp đứng một quãng 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi triển khai 50 xấp xỉ mất 20s. Mang đến g = π$^2$ = 10m/s$^2$. Tỉ số độ lớn lực bọn hồi cực to và lực đàn hồi cực tiểu của lốc xoáy khi xấp xỉ làA. 5. B. 4. C. 3. D. 7.
$$eqalign và A = 3left( cm ight);t = NT o T = t over N = 20 over 50 = 0,4left( s ight) o T = 2pi .sqrt Delta ell _0 over g o Delta ell _0 = 0,04left( m ight) > A cr và o F_max over F_min = Delta ell _0 + A over Delta ell _0 - A = 7 cr $$
Câu 7:
Con nhấp lên xuống lò xo ở ngang xấp xỉ với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của trang bị là m = 0,4 kg (lấy π2 = 10 ). Giá bán trị cực lớn của lực lũ hồi tác dụng vào đồ làA. 5,12 N. B. 525 N. C. 256 N. D. 2,56 N.
$eqalign{ & T = 0,5left( s ight) o left matrix omega = 2pi over T = 4pi left( rad over s ight) hfill cr T = 2pi sqrt Delta ell _0 over g o Delta ell _0 = 0,0625left( m ight) hfill cr ight. cr & F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = momega ^2.left( Delta ell _0 + A ight) = 5,12left( N ight) cr $
Câu 8:
Con lắc lò xo treo vào giá cầm cố định, khối lượng vật nặng nề là m = 100g. Bé lắc xấp xỉ điều hoà theo phương trình x = cos(10$sqrt 5 $t)cm. Mang g = 10 m/s2. Lực lũ hồi cực lớn và rất tiểu chức năng lên giá chỉ treo có mức giá trị làA. 1,5 N; 0,5 N. B. 1,5 N; 0 N. C. 2 N; 0,5 N. D. 1 N; 0 N.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Anime Cổ Trang ❤️ Hình Tô Màu Anime Girl Đáng Yêu Cho Bé


$eqalign{ và omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 10sqrt 5 ight)^2 = 0,02left( m ight) > A = 0,01left( m ight) cr & o left matrix F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) = momega ^2left( Delta ell _0 - A ight) = 0,5left( N ight) hfill cr F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) = momega ^2left( Delta ell _0 + A ight) = 1,5left( N ight) hfill cr ight. cr $
Câu 9:
Một bé lắc xoắn ốc có khối lượng của đồ dùng nặng m = 1,2kg, xê dịch điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 10cos(5t + 5π/6) (cm). Độ to của lực bầy hồi tại thời gian t = π/5 (s) làA. 14,6 N. B. 1,5 N. C. 150 N. D. 30 N.
$eqalign và omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 10 over left( 5 ight)^2 = 0,4left( m ight) cr & t = pi over 5left( s ight) o x = 10cos left( 5.pi over 5 + 5pi over 6 ight) = 5sqrt 3 left( cm ight) & o F = momega ^2left( Delta ell _0 + x ight) = 1,2.5^2.left( 0,4 + 5sqrt 3 over 100 ight) = 14,6left( N ight) cr $
Câu 10:
Một nhỏ lắc lò xo treo trực tiếp đứng, đầu trên rứa định, đầu bên dưới treo một thứ m = 100g. Kéo đồ dùng xuống bên dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật giao động theo phương trình: x = 5cos(4πt + π/2)cm. Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10m/s$^2$. Lực dùng làm kéo vật trước lúc dao động tất cả độ lớnA. 1,6 N. B. 1,78 N. C. 0,8 N. D. 10,7 N.
Câu 11:
Một chất điểm có cân nặng m = 50g xấp xỉ điều hoà theo phương ngang trên đoạn trực tiếp MN = 8cm với tần số f = 5 Hz. Khi t = 0 chất điểm qua vị trí cân đối theo chiều dương. đem π$^2$ = 10. Ở thời khắc t = 1/12 s, lực gây ra chuyển động của hóa học điểm gồm độ to làA. 10 N. B. $sqrt 3 $ N. C. 1 N. D. $10sqrt 3 $ N.
$eqalign{ & left. matrix{ omega = 2pi f = 10pi left( rad over s ight) hfill cr MN = 2A = 8left( cm ight) o A = 4left( cm ight) hfill cr t = 0 o left{ matrix x = 0 hfill cr v > 0 hfill cr ight. o left matrix 0 = cos varphi hfill cr sin varphi và t = 1 over 12left( s ight) o x = 4cos left( 10pi .1 over 12 - pi over 2 ight) = 2left( cm ight) cr & F = momega ^2x = 0,05.left( 10pi ight)^2.0,02 = 1left( N ight) cr $
Câu 12:
Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m, đầu trên thay định, đầu bên dưới treo đồ vật nặng m = 400g. Mang đến vật xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng, khi đó vật tất cả vận tốc cực to vmax = 20 cm/s. Lầy g = 10 m/s$^2$. Lực tính năng cực đại tạo ra dao động của thứ làA. 8 N. B. 4 N. C. 4,8 N. D. 0,4 N.
$eqalign và left. matrix omega = sqrt k over m = 10left( rad over s ight) hfill cr v_max = omega A hfill cr ight o left matrix A = v_max over omega = 2left( cm ight) = 0,02left( m ight) hfill cr omega = sqrt g over Delta ell _0 o Delta ell _0 = g over omega ^2 = 0,1left( m ight) hfill cr ight. cr và o F_max = momega ^2left( Delta ell _0 + A ight) = 4,8left( N ight) cr $
Câu 13:
Một nhỏ lắc xoắn ốc treo thẳng đứng gồm vật m = 150g, lò xo có k = 10N/m. Lực căng rất tiểu tính năng lên đồ là 0,5N. đến g = 10m/s$^2$. Biên độ giao động của vật làA. 5 cm. B. đôi mươi cm. C. 15 cm. D. 10 cm.
$F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) leftrightarrow F_min = kleft( mg over k - A ight) o 0,5 = 10left( 0,15.10 over 10 - A ight) o A = 0,1left( m ight) = 10left( cm ight)$
Câu 14:
Một con lắc lò xo tất cả độ cứng 40N/m với một vật bé dại được treo vào trong 1 điểm cầm cố định. Kéo vật dụng theo phương thẳng đứng cho lò xo giãn một đoạn nhỏ tuổi rồi thả dịu cho giao động điều hòa thì nó trải qua vị trí cân đối với gia tốc 80cm/s. đem g = 10 m/s$^2$. Khi nhỏ lắc dao động, lực lũ hồi của lò xo có giá trị cực lớn là 2,6N. Biên độ và chu kỳ luân hồi của giao động làA. 2,5cm và 0,628s. B. 4cm với 0,314s. C. 2cm với 0,15s. D. 5cm và 0,225s
$$eqalign & left. matrix omega = sqrt k over m = sqrt g over Delta ell _0 hfill cr v_max = omega A hfill cr ight o v_max = Asqrt g over Delta ell _0 o A^2 over Delta ell _0 = 8 over 125left( 1 ight) cr và F_max = kleft( A + Delta ell _0 ight) o 2,6 = 40left( A + Delta ell _0 ight) o A + Delta ell _0 = 0,065left( m ight)left( 2 ight) cr và left( 1 ight);left( 2 ight):A + 125A^2 over 8 = 0,065 o A = 0,04left( m ight) o Delta ell _0 = 0,025left( cm ight) o omega = 20left( rad ight) o T = 0,314left( s ight) cr $$
Câu 15:
Một nhỏ lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo gồm chiều dài thoải mái và tự nhiên ℓ0 = 48cm. Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, cội O ở vị trí cân bởi của quả cầu. Quả cầu giao động điều hòa bên trên trục Ox với phương trình: x = 4cos(ωt - π/2) (cm). Trong quá trình dao động, tỉ số giữa lực bọn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của xoắn ốc là 5/3. Chiều lâu năm của lốc xoáy tại thời khắc t = 0 làA. 48 cm. B. 36 cm. C. 64 cm. D. 68 cm.

Xem thêm: Mua Màu Nước Giá Rẻ - Màu Nước Giảm Giá Đến 40%


$eqalign{ và left matrix F_max = kleft( Delta ell _0 + A ight) hfill cr F_min = kleft( Delta ell _0 - A ight) hfill cr ight. o F_max over F_min = Delta ell _0 + A over Delta ell _0 - A = 5 over 3 o Delta ell _0 + 4 over Delta ell _0 - 4 = 5 over 3 o A = 16left( cm ight) cr và t = 0 o x = 4cos left( pi over 2 ight) = 0 o ell = ell _0 + Delta ell _0 + x = 48 + 16 + 0 = 64left( cm ight)left( cm ight) cr $
*

Chỉ tìm trong tiêu đềĐược gửi bởi thành viên:

Dãn giải pháp tên bằng dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: tìm kiếm this thread only search this forums only Hiển thị công dụng dạng chủ đề