Khối lượng riêng tiếng anh

     

density là bản dịch của "khối lượng riêng" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: đặt sắt kẽm kim loại lỏng có cân nặng riêng lớn mặt dưới, ↔ put a high-density liquid metal at the bottom,


*

*

Estimates of Ida"s density are constrained lớn less than 3.2 g/cm3 by the long-term stability of Dactyl"s orbit.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng tiếng anh


Họ tóm lại rằng: "Do đó, không thể giải thích khối lượng riêng cao của trái khu đất chỉ dựa vào độ nén.
They concluded that "It is therefore impossible khổng lồ explain the high density of the Earth on the basis of compression alone.
Khối lượng riêng vừa đủ của COROT 3b vào tầm 26,400 kg/m3, lớn hơn cả osimum, trong các điều khiếu nại tiêu chuẩn.
The mean density of COROT-3b is 26,400 kg/m3, greater than that of osmium under standard conditions.
TBE có Khối lượng riêng cao không bình thường trong một hợp hóa học organic, ngay sát 3 g/mL, do nhiều phần chứa 4 phân tử Brôm.
It has an unusually high density for an organic compound, near 3 g/mL, due largely khổng lồ the four bromine atoms.
Vì vậy, nếu như có bạc bẽo trong vương miện, nó sẽ có khối lượng riêng nhỏ dại hơn trường hợp nó được làm bằng quà nguyên chất.
Mô hình Pratt–Hayford – trong số ấy các độ dài địa hình khác nhau có biến đổi theo phương ngang về khối lượng riêng của đá.
Pratt-Hayford Model; where different topographic heights are accommodated by lateral changes in rock density.
Cái này thực sự là 1 trong những từ trường, vì nó ko có ngẫu nhiên trường nào khác phù hợp phía bên trong để tạo nên khối lượng riêng.
This is actually a magnetic field, because it does not have any other matching fields within it lớn create its own mass.
Bạn thấy đấy, Archimedes phải kiểm tra khối lượng riêng của vương miện giúp xem nó có y hệt như khối lượng riêng của đá quý nguyên chất hay không.
You see, Archimedes needed to check the crown"s density to see if it was the same as the density of pure gold.

Xem thêm: Soạn Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Giải Thích, Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Giải Thích


Áp lực lên đá chỉ nhờ vào vào trọng lượng của đá nằm phía trên, với điều này dựa vào vào trọng tải và khối lượng riêng của đá.
The pressure on rock depends only on the weight of the rock above, and this depends on gravincitysdaimo.comty and the density of the rock.
Khối lượng riêng trung bình của Sao Thủy là 5,427 g/cm3 cao thứ hai trong Hệ khía cạnh Trời, chỉ nhỏ hơn khối lượng riêng Trái Đất (5,515 g/cm3) một chút.
Mercury"s density is the second highest in the Solar System at 5.427 g/cm3, only slightly less than Earth"s density of 5.515 g/cm3.
Tuy nhiên, nếu như một đồ vật rắn hoặc kết cấu có khối lượng riêng hay gia tốc âm thanh đổi khác theo chiều sâu, sóng Rayleigh thay đổi phân tán.
However, if a solid or structure has a density or sound velocity that varies with depth, Rayleigh waves become dispersive.
Ngược lại với khí, áp suất với khối lượng riêng được cung ứng bởi những thành phần riêng rẽ biệt, áp suất vì electron và khối lượng riêng vị ion.
In contrast lớn a gas, the pressure and the density are provincitysdaimo.comded by separate species, the pressure by the electrons and the density by the ions.
Tôi vẫn đặt sắt kẽm kim loại lỏng gồm khối lượng riêng thấp lên trên, đặt kim loại lỏng bao gồm khối lượng riêng lớn mặt dưới, còn muối nóng chảy ngơi nghỉ giữa.
So I put low-density liquid metal at the top, put a high-density liquid metal at the bottom, and molten salt in between.
Mỗi nhiều loại có môi trường thiên nhiên từ quyển riêng mỗi loại bao gồm trạng thái trọng tải riêng, với từ trường riêng của nó, từng loại bao gồm khối lượng riêng của nó.
And because the way this material is produced, this Plasma is produced, each one has its own magnetosphere condition, each one has its gravincitysdaimo.comtational condition, each one has its own magnetic field condition, each one has its own mass.
Vì vậy, trường hợp Archimedes hoàn toàn có thể đo trọng lượng của vương miện trước, và sau đó đo thể tích của nó, ông rất có thể tính xem khối lượng riêng của nó.

Xem thêm: Soạn Văn Cây Tre Việt Nam Lớp 6 Tập 1, Soạn Bài Cây Tre Việt Nam


So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M