Erd là gì

     
Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, chiếc tên không ít thì nhiều cũng rất quen với bằng hữu chứ hả