Độ Xe Tiếng Anh Là Gì

     

Xe hơi (ô tô) đã là trong những phương luôn thể đi lại chủ yếu của tín đồ dân vn hiện nay. Theo đà cải cách và phát triển của thôn hội, sẽ sở hữu càng nhiều người không dừng lại ở đó chọn sử dụng phương tiện đi lại bốn bánh này để dịch chuyển giữa đều nơi phải đi cùng đến. Hôm nay, hãy thuộc Language link Academic mày mò kho từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành xe hơi – gồm một số loại ô tô và cấu tạo của một dòng ô tô thường thì nhé.Bạn đang xem: Độ xe giờ đồng hồ anh là gì


*

*

Một vài bộ phận của xe pháo ô tô

Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: dòng chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá bán nócSunroof /ˈsʌnruːf/: cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy ghê sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển khơi số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: vỏ hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: mẫu kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: chế độ tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tiến công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: đụng cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: lắp thêm phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng mặt đường xe sẽ điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: vật dụng phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: khối hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: sản phẩm phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: thiết bị sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm chảy băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn cất đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số từ bỏ độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: bắt buộc sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: phải sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cố gắng mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình yên sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: loại tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: điểm tựa đầuSeat /siːt/: địa điểm ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ 1 phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa ngõ sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: phải gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ thao tác làm việc của đụng cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ làm việc của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm ứng trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: vô lăng trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe pháo hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te đụng cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ độ hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước đái nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tấn công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: bắt buộc nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất tải lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp ước chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp động cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Như vậy, với bài viết trên đây, Language link Academic đang cung cấp cho bạn một lượng từ vựng giờ Anh siêng ngành ô tô căn bạn dạng để áp dụng trong cuộc sống thông thường. Để biết thêm về các nội dung bài viết chia sẻ giờ Anh khác, hãy truy vấn vào thư viện của Language links Academic nhằm được cập nhật một cách đầy đủ, hối hả nhất.

Đừng rụt rè đến với khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp hóa của Language link Academic và để được đội ngũ giáo viên tay nghề cao giúp bạn cải thiện khả năng giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ nhiều nghành nghề dịch vụ trong đời sống, công việc, tăng thời cơ và khả năng tăng tiến vào công việc.