ĐỊNH KHOẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng - Để công việc của các bạn được thuận tiện và thuận lợi hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: định khoản tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Định khoản giờ đồng hồ anh là gì

Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp trong nghành này, hi vọng chúng đã giúp chúng ta dễ dàng làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ Anh thuận lợi hơn.Bạn vẫn xem: định khoản giờ anh là gì


*

** Dưới đây là những tự vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thông dụng duy nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: kiến tạo cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: ngân sách chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu hễ và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: chi tiêu chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General & administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, chính sách trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: yêu cầu trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản vắt chấp, ký kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ vận động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn khiếp phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

Payables lớn employees: nên trả công nhân viên

72.

Xem thêm: One-Stop Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính Cửa Hàng Một Điểm Đến

Prepaid expenses: chi phí trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: những khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: buộc phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản cố chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản phải nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: đề xuất trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán giao dịch bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: ngân sách chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : chế độ giá gốc

** Các cách làm trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá chỉ vốn hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả thời điểm đầu kỳ + những khoản phân tách khấu nhận thấy + những khoản tiền nợ trả mang đến nhà cung cấp + bù trừ thân nợ yêu cầu thu cùng nợ bắt buộc trả.

Xem thêm: File Rar Là Gì? Winrar Là Gì ? Hướng Dẫn Tải Winrar 64Bit Và 32 Bit Về Máy Tính

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

Để hoàn toàn có thể làm giỏi hơn vào từng nghành của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần kim chỉ nan xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách giỏi và kết quả nhất bay giờ là ko ngừng cải thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua những khóa đào tạo và huấn luyện kế toán ở những trung tâm.

Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ