Công Cụ Dụng Cụ Tiếng Anh Là Gì

     

Kế toán – truy thuế kiểm toán là giữa những ngành mong muốn tuyển dụng tối đa hiện nay, mặc dù yêu cầu tuyển dụng ngành này của các công ty, tập đoàn lớn lớn cũng tương đối khắt khe với tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính kiểm toán là trong số những kỹ năng phải mà các bạn ứng viên phải nắm vững nếu muốn làm việc và thăng tiến trong môi trường thiên nhiên hội nhập quốc tế.


*

Tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Trong bài viết này, vincitysdaimo.com vẫn tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán theo bảng chữ cái, hi vọng sẽ giúp chúng ta học từ vựng chăm ngành một giải pháp có khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: túi tiền phải trả Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người phân phối Assets /’æsets/: tài sản Advances to lớn employees: tạm bợ ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: bạn lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: thi công cơ bản Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền phương diện tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: tiền gửi ngân hàng Cash in transit: chi phí đang chuyển Check và take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ bạn dạng dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: tài sản lưu đụng và chi tiêu ngắn hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue: người mua trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm đưa ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: ngân sách hoạt cồn tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập phi lý Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá cả bất thường xuyên Extraordinary profit: roi bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài thiết yếu Finished goods: thành quả tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative expenses: chi phí thống trị doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gởi đi buôn bán Gross revenue /grous ’revinju:/: lệch giá tổng Gross profit /grous profit/: lợi tức đầu tư tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định vô hình Instruments & tools: Công cụ, công cụ trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình Inventory /in’ventri/: hàng tồn kho Intra-company payables: bắt buộc trả các đơn vị nội bộ Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài bao gồm Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ cần trả Long-term financial assets: những khoản đầu tư tài chính dài hạn Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: các khoản cố gắng chấp, ký kết quỹ, ký kết cược lâu dài Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: lợi nhuận thuần Net profit: roi thuần Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn Non-business expenditures: chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: lợi nhuận từ hoạt động SXKD Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác Other current assets: gia tài lưu rượu cồn khác Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: những khoản bắt buộc thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác Owners’ equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: ngân sách trả trước Payables to lớn employees: cần trả công nhân viên cấp dưới Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho Profit from financial activities: lợi nhuận từ vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: các khoản cần thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: cần thu của khách hàng Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: chi phí bán sản phẩm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: ưu đãi giảm giá bán mặt hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: những khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản vậy chấp, cam kết cược, cam kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: mối cung cấp vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa đợi xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes and other payables khổng lồ the State budget: Thuế và những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn ngân sách Trade creditors: cần trả cho tất cả những người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: cp quỹWelfare and reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính kiểm toán phổ biến nhất, tiếp tục được sử dụng trong công việc. Nếu bạn muốn được đào tạo một cách bài bản về các kiến thức giờ đồng hồ anh ship hàng cho công việc, hãy đk theo link sau để nhận support lộ trình học tập tiếng anh dành cho người đi làm cho nhé: vincitysdaimo.com/dang-ky-hoc/