Bài viết tiếng anh về sở thích

     

Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh gọn ghẽ ❤️️ 18 mẫu Hay ✅ share Tuyển Tập Những nội dung bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp đỡ bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh

Chi tiết biện pháp viết đoạn văn viết về sở trường bằng giờ đồng hồ Anh tiếp sau đây với những thắc mắc gợi ý cùng cách vấn đáp về chủ đề sở trường của phiên bản thân để giúp đỡ các em học viên thực hiện xuất sắc bài soát sổ viết của mình.

1. Cách đặt thắc mắc về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vày you enjoy it?/ What bởi vì you think about it?/ How vị you feel about it?/ How vày you like it?Why do you like/enjoy it?How long vị you think you will continue with your hobby?What vày you like doing?What sort of hobbies vì you have?What bởi vì you get up khổng lồ in your không tính tiền time?

2. Cách nhắc nhở câu vấn đáp về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my miễn phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh

Tham khảo những hướng dẫn viết về sở thích bằng giờ Anh ví dụ trong video dưới đây để rèn luyện cho mình biện pháp viết tốt nhất.


vincitysdaimo.com tặng bạn