Bài tập chương trình con

     
- Chọn bài -Bài 17: Chương trình bé và phân loạiBài 18: Ví dụ về phong thái viết và thực hiện chương trình conBài tập và thực hành thực tế 6Bài tập và thực hành 7Bài 19: tủ sách chương trình con chuẩnBài tập và thực hành thực tế 8Giải bài xích tập Tin học tập 11 trang 117

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập Tin học tập 11 – bài xích 18: Ví dụ về kiểu cách viết và thực hiện chương trình con giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng technology thông tin cùng truyền thông:

1. Cách viết và sử dụng thủ tục

a) cấu tạo của thủ tục

procedure <(danh sách tham số)>;<>Begin<>End;Phần đầu thủ tục: gồm tên nói riêng procedure, tiếp theo là thương hiệu thủ tục. Danh sách tham số hoàn toàn có thể có hoặc không có.

Bạn đang xem: Bài tập chương trình con

Phần khai báo : dùng để làm xác định các hằng, kiểu, đổi thay và cũng có thể xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục.

Dãy câu lệnh : Đực viết thân cặp tên thích hợp begin và end tạo nên thành thân của thủ tục.

b) ví dụ về thủ tục

Ví dụ 1: Viết giấy tờ thủ tục vẽ hình chữ nhật bao gồm dạng như sau

****************Chiều lâu năm là 7 chiều rộng lớn là 3.

Procedure Ve_Hcn;BeginWriteln(‘*******’);Writeln(‘* *’);Writeln(‘*******’);End;Để sử dụng thủ tục này ta điện thoại tư vấn Ve_Hcn;

Ví dụ 2: Viết giấy tờ thủ tục vẻ hình chữ nhật với chiều dài với chiều rộng được tùy chỉnh.

Procedure Ve_Hcn(chdai,chrong:integer);Var I,j:integer;BeginFor i:=1 to chdai vì write(‘*’);Writeln;For j:=1 to lớn chrong-2 doBeginWrite(‘*’);For i:=1 khổng lồ chdai-2 bởi write(‘ ’);Writeln(‘*’);End;For i:=1 khổng lồ chdai vị write(‘*’);End;Để sử dụng giấy tờ thủ tục này ta gọi Ve_Hcn(a,b);

Khi điện thoại tư vấn thủ tục, các tham số hình thức được ráng bằng những tham số thực sự tương xứng là các giá trị rõ ràng gọi là các tham số quý hiếm (tham trị) (Ví dụ: chdai,chrong được điện thoại tư vấn là tham trị).

Khi gọi thủ tục Ve_Hcn(a,b) thông số chdai được thay bởi giá trị hiện nay của vươn lên là a,tham số chrong được thay do giá trị hiện thời của đổi mới b. Trong lệnh điện thoại tư vấn thủ tục, các tham số hình thức được nỗ lực bằng những tham số thực sự tương xứng là tên vươn lên là chứa tài liệu ra được điện thoại tư vấn là tham số biến (hay tham biến).

Để riêng biệt tham phát triển thành và tham trị, Pascal áp dụng từ khóa var nhằm khai báo đa số tham biến.

Ví dụ :

Nếu không thực hiện tham biến:

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

Hai số không thể hoán đổi mang đến nhau


*

Sử dụng tham vươn lên là :

program dientro;uses crt;var a,b:integer;procedure hoandoi(var x,y:integer);var TG:integer;beginTG:=x;x:=y;y:=TG;end;beginclrscr;a:=5;b:=10;writeln(a:6,b:6);hoandoi(a,b);writeln(a:6,b:6);readkey;end.Kết quả:

*

Khi nào dùng tham biến: khi ta muốn biến đổi giá trị các tham số truyền vào thì tra sẽ áp dụng tham biến.

Xem thêm: Tả Cô Giáo Trong Một Giờ Học Đáng Nhớ, Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Trong 1 Tiết Học Bài

2. Biện pháp viết và áp dụng hàm

Điểm khác biệt cơ bản giữa thủ tục và hàm là việc thực hiện luôn luôn trả về giá chỉ trị kết quả thuộc kiểu khẳng định và giá chỉ trị đó được gán mang lại tên hàm.

Hàm có kết cấu tương từ như thủ tục, mặc dù chỉ khác nhau phần đầu.

Function <>:;Trong đó kiểu dữ liệu chỉ có thể là integer, real, char, Boolean, string.

Khác cùng với thủ tục, trong thân hàm phải có lệnh gán giá trị cho tên hàm:

:=;Ví dụ 1:

Viết bác bỏ tình triển khai việc rút gọn một phân số , trong đó có sử dụng hàm tính cầu chung lớn nhất của nhị số nguyên.

program rutgon;uses crt;var TuSo,MauSo,a:integer;function UCLN(x,y:integer):integer;var sodu:integer;beginwhile y0 dobeginsodu:=x hack y;x:=y;y:=sodu;end;UCLN:=x;end;beginclrscr;write("Nhap vao tu so va mau so ");readln(TuSo,MauSo);a:=UCLN(TuSo,MauSo);if a>1 thenbeginTuSo:=TuSo div a;MauSo:=MauSo div a;end;writeln(TuSo:5,MauSo:5);readkey;end.Kết quả:

*

Trong chương trình này, những biến TuSo, MauSo với a là những biến toàn cục, còn phát triển thành sodu là thay đổi cục bộ.

Sử dụng hàm

Việc áp dụng hàm giống như với câu hỏi sử dụng những hàm chuẩn, khi viết lệnh gọi tất cả tên hàm với tham số thực sự tương xứng với những tham số hình thức.

Lệnh điện thoại tư vấn hàm hoàn toàn có thể tham gia vào biểu thức như 1 toán hạng và thậm chí còn là thông số của lời gọi hàm, giấy tờ thủ tục khác.

Ví dụ:

A:=6*UCLN(TuSo,MauSo)+1;Ví dụ 2. Viết lịch trình tìm giá chỉ trị nhỏ nhất trong tía số có thực hiện hàm tìm số bé dại nhất trong nhị số.

Xem thêm: Quặng Photphorit Có Thành Phần Chính Của Quặng Photphorit Là ?

Phân tích:

Do chỉ được sử dụng hàm tìm giá trị nhỏ dại nhất trong nhì số. Nên ta sẽ có tác dụng như sau:

Đầu tiên đang tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất trong 2 số, kế tiếp dùng kết quả này làm tham số mang lại hàm tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất với mức giá trị này với số còn lại.