Adjective Clause Là Gì

     

Mệnh đề quan hệ giới tính (relative clause) nói một cách khác là mệnh đề tính ngữ (adjective clause) do nó là 1 trong những mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa mang đến danh tự đứng trước nó (tiền ngữ). Mệnh đề dục tình được nối cùng với mệnh đề bao gồm bởi các đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns)Who, Whom, Which, Whose, Thathoặc các trạng từ tình dục (relative adverbs)When, Where, Why.

Bạn đang xem: Adjective clause là gì

Mệnh đề quan hệ nam nữ đứng ngay sau danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa.


1. Biện pháp dùng đại từ quan tiền hệ cùng trạng từ quan hệ nam nữ trong mệnh đề quan liêu hệ.1.1. WHO:Wholà đại từ quan hệ giới tính chỉ người, đứng sau danh trường đoản cú chỉ bạn để quản lý ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động từ lép vế nó.Ex:– The manwhois standing overthere is Mr. Pike. – That is the girlwhoI told you about.1.2. WHOM:Whomlà đại từ tình dục chỉ người, lép vế danh tự chỉ người để triển khai tân ngữ (object) cho động từ che khuất nó.Ex:– The womanwhom /whoyou say yeaaterday is my aunt. – The boywhose/ whowe are looking for is Tom.Who/ whomlàm tân ngữ hoàn toàn có thể lược xẻ được vào mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (defining relative clause).Ex:– The womanyou saw yesterdayis my aunt – The boywe are looking foris Tom.1.3. WHICH:Whichlà đại từ quan hệ giới tính chỉ vật, thua cuộc danh từ chỉ trang bị để cai quản ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) mang đến động từ che khuất nó.Ex:– This is the bookwhichI like best. – The hatwhichis red is mine.Whichlàm tân ngữ rất có thể lược quăng quật trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (defining relative clause)..Ex:– This is the bookI like best.– The dressI bought yesterdayis very beuatiful.1.4. THAT:Thatlà đại từ quan hệ giới tính chỉ khắp cơ thể lẫn vật.Thatcó thể được sử dụng thay chowho, whom, whichtrong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (dèining ralative clause)Ex:– That is the bookthat/ whichI lượt thích best. – That is the bicyclethat/ whichbelongs to Tom. – My father is the personthat/ who(m)I admire most. – The womanthat/ wholived here before us is a novelist.


Thatluôn được dùng sau các tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật), sau những đại từeveything, something, anything, all, little, much, morevà sau dạng so sánh nhất (superlative).Ex:– I can see a girl & her dogthatare running in the park. – She is the nicest womanthatI've ever met.

1.5 .WHOSE:Whoselà đại từ tình dục chỉ sở hữu.

Xem thêm: Cách Tẩy Keo Dính Chuột Dính Vào Quần Áo Sàn Nhà Hiệu Quả, 2 Cách Tẩy Keo Dính Chuột Đơn Giản Mà Hiệu Quả

Whoseđứng sau danh tự chỉ người hoặc thiết bị và gắng cho tính từ download trước danh từ.

Whoseluôn đi kèm với một danh từ.

Ex:


- The boywhose bicycleyou borrowed yesterday is Tom. – John found a catwhose legwas broken.

1. 6. WHEN:Whenlà đại từ tình dục chỉ thời gian, che khuất danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc thứ và vắt cho tính từ cài đặt trước danh từ bỏ chỉ thời gian. When được sử dụng thay cho at/on/ in which, then.Ex:– May Day is the daywhen(on which) people hold a meeting. – That was the timewhen(at which) he managed the company.1.7. WHERE:Wherelà trạng từ quan hệ chỉ khu vực chốn, che khuất danh trường đoản cú chỉ khu vực chốn.Wheređược dùng cố choat/ in/ to lớn which, there.Ex:– bởi vì you know the countrywhere(in which) I was born? – Hanoi is the placewhereI lượt thích to come.1.8. WHY:Whylà trạng từ dục tình chỉ lý do, lép vế the reason.Whyđược dùng cầm chofor which.Ex:– Please tell me the reasonwhy(for which) you are so sad. – He told me the reasonwhyhe had been absent from class the day before.2. Phân loại mệnh đề quan hệ: gồm 2 nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (defining/ restrictive relative clause) và mệnh đề không xác minh (non-defining/ non-restrictive relative clause).2.1 Defining relative clauses(mệnh đề dục tình xác định) Đây là loại mệnh đề quan trọng vì tiền ngữ không xác định, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa.Ex:– The manwho keeps the school libraryis Mr Green. – That is the bookthat I like best.2.2. Non-defining relative clause(mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định) Đây là các loại mệnh đề không quan trọng vì chi phí ngữ đã có được xác định, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định được phòng với mệnh đề bao gồm bằng các dấu phẩy. Trước danh từ thường xuyên có:this, that, these, those, my, his …hoặc thương hiệu riêng.Ex:– That man,whom you saw yesterday, is Mr Pike. – This is Mr Jones,who helped me last week. – Mary,whose sister I know, has won an Oscar. – Harry told me about his new job,which he's enjoying very much.

Xem thêm: Hệ Thống Phát Hiện Xâm Nhập ( Ids Là Gì ? Hé Mở Những Thông Tin Về Hệ Thống Ids

Lưu ý:Không được dùngTHATtrong mệnh đề tình dục không xác định (non-defining relative clause).